Tevékenységeink

 

Működésünket alapvetően a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról és az 1997. évi XXXI. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény és kapcsolódó rendeletei határozzák meg. Hét telephelyen - egy 12 család, egy 7 család és egy 6 család elhelyezésére alkalmas házban (Budapest IV., XIV. és XVI. kerületében), és 4 különálló lakásban működik a Családok Átmeneti Otthona. Az intézményrendszer jelenlegi befogadóképessége 118 fő. Ebből 4, úgynevezett kiléptető lakás, mely az önálló életvitelre részben képes, mérsékelt családgondozást igénylő családok visszatérését készíti elő. Az elhelyezés során – a lakhatás biztosítása mellett – rendelkezésre álló szolgáltatások:


- Családgondozás: a beköltözést követő 24 órán belül a családgondozó felveszi a kapcsolatot a családdal, megtörténik az első interjú, majd folyamatosan formálódik a gondozási terv. A családgondozó szakmai munkája során a szociális munka és a szociálpedagógia teljes eszköztárát használva támogatja a családot.


- Szociális ügyintézés: a család mindennapjaihoz kötődő szociális ügyintézés támogatása, segítése. Célunk, hogy klienseink jártasságot szerezzenek a különböző hivatalos ügyek intézésében, így – amennyiben erre van lehetőség – elsősorban az ellátott saját maga intézi az ügyeit, családgondozói támogatással. 


- Gyámhivatali ügyintézés: a családban felmerülő családjogi, gyámügyi kérdések rendezésében való segítségnyújtás – pl gyermek családi jogállásának rendezése, szülői felügyeleti jogot érintő kérdések. 

- Gyermeknevelési tanácsadás: gyermek-és ifjúsági felügyelő, illetve csecsemő gondozó – nevelő munkatársaink rendszeresen tartanak gyermekcsoportokat az ellátott gyermekeknek, melyeken szocializációjuk, manuális készségeik fejlesztése mellett társas kapcsolataik alakításában is segítséget nyújtanak. Munkatársaink szükség szerint a gyermeket gondozó szülők rendelkezésére állnak, gyermeknevelési, konfliktuskezelési tanácsadással, gyakorlati segítségnyújtással.

- Gyermekfelügyelet: az átmeneti otthonokban elhelyezett gyermekek napközbeni ellátását elsősorban a helyben rendelkezésre álló intézmények (bölcsőde, óvoda) igénybe vételével oldjuk meg, hozzásegítve ügyfeleinket az ellátáshoz jutáshoz. Emellett intézményen belül rendszeres gyermekcsoportok tartásával biztosítjuk a gyermekek felügyeletét arra az időre, amikor a szülőnek olyan elfoglaltsága akad, mely ezt indokolttá teszi (pl: orvosi ellátás, hivatalos ügyintézés). A szülő hosszabb távő akadályoztatása esetén – pl hosszú idejű kórházi kezelés -, ha a gyermek felügyelete más módon nem megoldható, gyermekek átmeneti otthona segítségét kérjük. 

- Mentálhigiénés gondozás: Alapítványunk pszichológusa heti rendszerességgel tart egyéni terápiás alkalmakat az azt igénylő ügyfelek számára. Fontosnak tartjuk, hogy beköltözést követően minden klienssel felvegye a kapcsolatot a pszichológus. Ez egyrészt fontos a lakhatás elvesztése miatti trauma feldolgozásában, másrészt az ügyfelek és a pszichológus közötti bizalmi kapcsolat, kontakt létrejötte szempontjából. 

- Jogi tanácsadás: Szervezetünk jogásza előre egyeztetett időpontban az ügyfelek és a családgondozók rendelkezésére áll. Specializált területe az áldozatvédelem, de emellett polgári jogi ügyekben, családi jogi ügyekben is igen jártas. 

- Krízisellátás: kiemelten a családon belüli erőszak áldozatai számára védett házat működtetünk, mely egy titkos címen lévő ingatlan. Az áldozat akár azonnal be tud kerülni a szolgáltatásba, ahogy teljes körű ellátásban részesül. A krízisprogram professzionális és speciális szaktudást igénylő feladat, melyet tapasztalt és a területen jártas munkatársaink végeznek, a szakmai stáb részeként, de attól elkülönülten. 

- Szükség szerinti ellátás: Amennyiben a családban olyan helyzet áll elő, hogy a tartásra kötelezett szülők nem tudnak gondoskodni a családban élő kiskorúak élelmezéséről, ruházkodásáról, elemi szükségleteiről, úgy a szükséghelyzet azonnali megállítása érdekében teljes körű ellátásban részesülnek a kliensek. Természetesen nem célunk ellátottaink hospitalizálása, intézményi függőség kialakítása, így minden lehetséges eszközzel a család önfenntartási képességének növelése ilyenkor a gondozási cél. 

- Kiléptető-lakás lehetősége: Az Intézményben hosszabb-rövidebb időt eltöltött, kellően megerősödött családok számára intézményünk kiléptető-lakásokat tart fent, melyek célja kettős: egyrészt minimálisra csökkenti az intézményi hospitalizálódás káros hatásait, másrészt átmenetet képez a védett intézményi élet és a támasz nélküli, önálló életvitel között. A családok ez által fokozatosan visszavezethetők az önálló életvitel keretei közé, folyamatos és rendszeres, ám nem állandó támogatás biztosításával.

- Alaprakó program: Intézményeink többségében gondozási elvárás, hogy az ellátott, lehetőségei szerint, takarékoskodjon. Az erre a célra kidolgozott Alaprakó programunkban külön megállapodást kötünk az Ügyfelekkel a vállalt takarékosság összegéről, felhasználási céljáról, a felhasználás lehetőségeiről. A védett körülmények között lehetősége van anyagi tartalék gyűjtésére, melyet kiköltözésekor egy összegben kap kézhez, ezáltal megteremtve akár egy önálló albérlet lehetőségét, akár egy lakásfelújítás költségeinek viselését. Az előtakarékosságot igény szerint az ügyfél maga kezelheti takarékbetétkönyvben, vagy segítjük a számára megfelelő takarékoskodási forma megtalálásában. 

 


 

 

 
Történetek